Katalog vydaných publikací v roce 2001
RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK2089
Alena Škoudlínová
Významné krajinné prvky okresu Rakovník
1   Lom Bedlno   Hokovská stráň   Bahna u Přílep   Lom Drahouš   Lom Soseň   Lom Kosobody   Děkovská stráň   Viklan u Jesenice   U Svaté trojice   Údolí východně Soudného vrchu   Stráň v lokalitě Ledence   Šmikousy bývalý rybník   U Šmikous   Lubná Nad Skalkou   Niva Novodvorského potoka   V Hané   Nad Nádrží   Babí doly   Teplá stáň   Na stráni   Nový dvůr   Botanická zahrada   Louky podél Ostroveckého potoka   Stráň Kalivody   Stráň Mšec   Řevničovská stráň   Čertův kámen   Lhotský lůmek   Zelený důl   Boží kámen   Louky Pod lesem   Sad v poli u skládky   Niva a rybník Lány   Remíz U trati   Petrovická stráň   Stráň Vrbice   Konopas   Na ladě Pecínov   Niva Klíčavy   Šibeniční vrch   Niva Rynholeckého potoka   24. Lom Drahouš
Katastrální území:Drahouš
Celková výměra:0,6031 ha
Datum registrace:16. 1. 1995
Důvod registrace:významné refugium stepní entomofauny a teplomilné vegetace na minerálně bohatém spilitovém podkladu. Má i krajinotvorný význam.

     Starý opuštěný Drahoušský lom leží cca 1,2 km jihovýchodně od obce Jesenice, vlevo od silnice Jesenice – Drahouš na severozápadním okraji obce Drahouš.
     Je součástí Přírodního parku Jesenicko. Bývalý lom má délku cca 50 m, výška stěny maximálně 20 m.
     V lomu byla těžena žula tiského typu, která se zde stýká se sérií proteozoických břidlic přeměněných v kontaktní rohovce a která je proniknuta několika křemennými žilami s decimetrovou mocností. Výskyt spilitů.
     Nad stěnou lomu jsou rozšířena teplomilná společenstva vázaná na skalnatá místa silikátového podkladu, s výskytem následujících druhů: krvavec menší, mochna písečná, hvozdík kartouzek, devaterník dvoubarvý, vřes obecný, pelyněk pravý, štírovník růžkatý, tolita lékařská, čistec přímý. Na okrajích skal byl nalezen i pozoruhodný výskyt lněnky a jetele horského.
     Na lokalitě bylo dále zjištěno 133 druhů motýlů patřících do 34 čeledí. Vyskytuje se zde vzácný modrásek rozchodníkový, který je cenným bioindikátorem. Ze zastoupených motýlů převažují druhy typické pro lesostepní a stepní formace.