Katalog vydaných publikací v roce 2001
RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK1741
Alena Škoudlínová
Významné krajinné prvky okresu Rakovník
1   Lom Bedlno   Hokovská stráň   Bahna u Přílep   Lom Drahouš   Lom Soseň   Lom Kosobody   Děkovská stráň   Viklan u Jesenice   U Svaté trojice   Údolí východně Soudného vrchu   Stráň v lokalitě Ledence   Šmikousy bývalý rybník   U Šmikous   Lubná Nad Skalkou   Niva Novodvorského potoka   V Hané   Nad Nádrží   Babí doly   Teplá stáň   Na stráni   Nový dvůr   Botanická zahrada   Louky podél Ostroveckého potoka   Stráň Kalivody   Stráň Mšec   Řevničovská stráň   Čertův kámen   Lhotský lůmek   Zelený důl   Boží kámen   Louky Pod lesem   Sad v poli u skládky   Niva a rybník Lány   Remíz U trati   Petrovická stráň   Stráň Vrbice   Konopas   Na ladě Pecínov   Niva Klíčavy   Šibeniční vrch   Niva Rynholeckého potoka   25. Lom Soseň
Katastrální území:Soseň
Celková výměra:0,8658 ha
Datum registrace:9. 5. 1995
Důvod registrace:starý žulový lom

     Soseňský lom se nachází cca 0,8 km jihozápadně od obce Soseň v nadmořské výšce kolem 580 m. n. m. Navazuje na okraj lesního komplexu Obecní vrch a je součástí Přírodního parku Jesenicko. Jedná se o více než 50 let opuštěný žulový lom, který je součástí čistecko – jesenického masivu. Kámen zde byl těžen jámově i plošně. V jámovém lomu je jezírko s kolísající vodní hladinou.
     Lomový prostor je z větší části zarostlý přirozeným náletem borovice, modřínu, břízy a jinými dřevinami. Menší část plochy je porostlá rozsáhlými koberci Polytrichum piliferum. Jámový lom je vyplněn vodou a povrch je porostlý okřehkem menším a závitkou mnohokořennou. Na okrajích lomu se objevují druhy jako bahnička mokřadní, žabník vodní, sítina rozkladitá, karbinec evropský atd. Na východním okraji lomové stěny roste hruštička okrouhlolistá v počtu několika desítek jedinců. Výchozy skalek a plochy s mělkou půdou jsou porostlé společenstvy indikující minerálně chudý podklad jako pryšec chvojka, hadinec obecný, chlupáček, metlice, zvonek rozkladitý, pavinec modrý, mochna stříbrná, atd.
     Lokalita je významná jako shromaždiště obojživelníků, jako významná entomologická a ornitologická lokalita. Území bylo v roce 1997 vyhlášeno přírodní památkou.